Uitslagen.nl

Privacyverklaring

Het bedrijf Iwan.nl B.V. is eigenaar van de website Uitslagen.nl.
Iwan.nl B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.

Doeleinden
Uitslagen.nl is een website voor statistische doeleinden. Organisatoren van sportevenementen kunnen hierop de uitslagen van hun evenement(en) plaatsen welke dan openbaar te raadplegen zijn.
Uitslagen.nl kent ook een (afgeschermd) gedeelte voor organisatoren van evenementen.

Persoonsgegevens
Als een organisatie de uitslagen op Uitslagen.nl plaatst dan worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, land, vereniging/team, startnummer, prestatie.
De geboortedatum zal nooit worden getoond in de uitslagenlijsten.
Van contactpersonen van organisaties die zich registreren op Uitslagen.nl worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uitslaggegevens niet aan derden, tenzij de organisator van het evenement daar specifiek toestemming voor geeft.
Gegevens van contactpersonen van organisaties worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen
Uitslagen worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Gegevens van contactpersonen van organisaties worden bewaard zolang strikt noodzakelijk.

Cookies
Uitslagen.nl gebruikt (functionele) cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen (Google Analytics) hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van een SSL-certificaat ten behoeve van een veilige overdracht van gegevens en communicatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@uitslagen.nl.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven op Uitslagen.nl. Aangezien de uitslagen door organisatoren zelf zijn geplaatst op Uitslagen.nl dient u hiervoor met de organisator contact op te nemen.
Lukt het niet contact te leggen met de organisator of zij geven geen vervolg aan uw verzoek, neem dan contact op via het e-mailadres privacy@uitslagen.nl.
Wij zorgen er dan voor dat uw verzoek binnen 30 dagen wordt verwerkt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres privacy@uitslagen.nl.

Laatst gewijzigd op: 25 mei 2018