Uitslagenlijst Halve marathon van Tzum

Tzum - Zaterdag 28 januari 2023

MAN, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riemer Jorritsma
Franeker
6:32
VROUW, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilse Spijkstra
Wergea
6:50
2
Fabienne Palstra
Bolsward
7:42
3
Sinne van der Ploeg
Kubaard
7:49
4
Elbrech Jorna
Tzum
7:54
5
Laura Afonso
Heerenveen
8:00
6
Noor El Ghazi
Wolvega
10:58
7
Yarah El Ghazi
Wolvega
11:13
MSEN, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Janssen
Stiens
20:44
2
Cornelis Zijlstra
Franeker
21:29
3
Sietze Vietor
Franeker
27:40
4
Sido Weijer
Tzum
32:34
M40, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Visser
Makkum
33:09
M50, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerald Hoogeveen
Bolsward
19:55
2
Theo Runia
Friesland
42:53
M60, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
cor van sluis
Franeker
27:16
2
Hendrie van der Werf
Bolsward
28:30
3
Dikkie van der Werf
Bolsward
29:40
4
Koos Jacobsen
Wijnaldum
29:41
5
Keimpe Jager
Dronryp
31:29
6
Harry Zwanenburg
Sneek
32:30
7
Marten Kingma
Leeuwarden
33:57
8
Rinze Kootstra
Harlingen
35:51
9
Johan Zwerver
Friesland
38:40
10
Reinder Sinnema
Leeuwarden
38:50
11
Jan Panhuis
Leeuwarden
48:51
VSEN, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liseth Breidenbach
IJsselmuiden
25:41
2
Jenny Winkel
Leeuwarden
29:39
3
Esmee Dijkstra
Leeuwarden
29:39
4
Douwine Tolsma
Hidaard
31:00
5
Britt Lormans
Wommels
33:02
6
Tjitske Weijer
Tzum
33:07
7
Nynke Luik
Franeker
33:54
8
Laura Comello
Leeuwarden
34:38
9
Marike Westra
Tzum
35:11
10
Jessye Greidanus
Wommels
36:26
V35, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Grietje Palstra
Bolsward
27:24
2
Leah Visser
Makkum
33:09
V45, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita Luik - Sijbesma
Franeker
30:41
2
Jolanda Muizer
Leeuwarden
30:57
3
Cindy De Jager
St.-Annaparochie
32:38
4
Nellie Dijkstra
Vrouwenparochie
32:38
5
anneke regnerus
Marrum
38:32
6
Yke Wijbenga
De Falom
38:32
V55, 5.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lucia van der Bijl
Bolsward
25:56
2
Marga Zwanenburg
Sneek
26:43
3
Anneke Zwerver-Sijtsma
Friesland
41:33
MSEN, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hessel Wijnja
Groningen
33:07
2
Remco de Valk
Drachten
35:37
3
Pieter Prins
Marsum
36:39
4
Bram Jochemsen
Eelde
37:29
5
Sietse Rozema
IJlst
39:02
6
Hilbert de Haan
Ouwsterhaule
39:05
7
Robert Visser
Harlingen
41:20
8
Janko van Esch
Heerenveen
42:39
9
Johan Bekema
Bolsward
42:44
10
Sjouke Lanting
Stiens
43:56
11
Bram van Beem
Wommels
44:48
12
Fedde Steenstra
Sneek
45:51
13
Vincent Wiersma
Wommels
48:42
14
Martijn Rispens
Wommels
48:42
15
Gaatze Postma
Kollumerzwaag
49:59
16
Johan Van der Veen
Feanwâlden
50:21
17
Ralph Wariman
Wommels
50:33
18
Theo Kalt
Tzum
57:51
M40, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evert Westerhof
Sneek
38:37
2
René Edens
Goutum
40:35
3
Bert van der Heide
Leeuwarden
43:28
4
Sytze Jansma
Friesland
46:33
5
Dirk Jacob Lemstra
Witmarsum
48:04
6
Erik Vogelaar
Tzum
49:46
7
Bouwe Tichelaar
Bolsward
49:50
M50, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Catrinus Vroom
Haijum
41:29
2
e. kuiper
Dronryp
47:17
3
Albert van der Ven
Harlingen
49:29
4
Edwin Bruinsma
Leeuwarden
50:45
5
Rinke De jong
Leeuwarden
52:24
6
Theo Sikkema
Franeker
52:48
7
Tjerk Bruinsma
Friesland
55:27
M60, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rob van Linschoten
Groningen
48:48
2
Auke Buma
Ureterp
53:10
3
Klaas Abma
Wommels
53:29
4
Hessel de Boer
Leeuwarden
53:33
5
Andries Schaafsma
Twijzelerheide
54:01
6
Ruurd Veenstra
Friesland
54:06
7
Domien Mulder
Joure
55:38
8
ultsje wiersma
Wommels
56:34
9
Jan Feenstra
Workum
57:27
10
Rients Terpstra
Hallum
57:38
11
Tjeerd Visser
Franeker
59:13
12
Wietse Jonker
Wommels
1:00:22
13
Piet Kerstholt
Groningen
1:01:00
14
Karst Anema
Stiens
1:03:00
15
Karel Moojen
Beetsterzwaag
1:04:35
VSEN, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ingrid Buma
Ureterp
53:10
2
Marrit Strikwerda
Franeker
54:56
3
Silke Bruinsma
Makkum
55:22
4
Mirthe Fokkema
Franeker
1:04:50
V35, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anna Lemstra
Menaam
43:36
2
Thelma Visser
Franeker
52:59
3
Femke Kremer
Franeker
58:23
4
Lianne Visser
Franeker
59:13
5
Lidewey Jorna
Tzum
59:13
6
Eva Tel
Pietersbierum
1:01:30
V45, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Hiddema
Jirnsum
45:54
2
Monica Bruggenkamp
Bolsward
50:40
3
Marjan Rodenhuis
Wirdum
54:05
4
Jeannette Tijmes
Bolsward
55:32
5
Annika bangma
Arum
58:33
6
Geertje Visser
Arum
58:54
7
Leonie Terpstra
Stiens
1:00:30
8
Mijke Rapati
Amsterdam
1:02:42
9
froukje Idsardi
Minnertsga
1:03:33
V55, 10.2 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Strikwerda
Tzum
1:03:40
2
Mannie Oostra
Olterterp
1:04:35
MSEN, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marco Massink
Haren
59:50
2
Jan Willem de Groot
Wommels
1:19:33
3
Hendrik Wytze Land
Sneek
1:41:11
M40, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
joeri hendriks
Franeker
1:21:25
2
Niels van der Burgh
Leeuwarden
1:40:48
M50, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Syb van der PLoeg
Friesland
1:08:05
2
Willem Biemolt
Friesland
1:18:22
3
Emiel de Jong
Franeker
1:22:08
4
Klaas Johan Osinga
Ljouwert
1:30:33
5
Andre Veenstra
Franeker
1:37:05
6
siebren dijkstra
Leeuwarden
1:40:48
M60, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Meine Hoitsma
Friesland
1:21:38
2
Jacob Tichelaar
Franeker
1:24:40
3
Jaap Dijkstra
Franeker
1:30:41
4
Wim Manshande
Harlingen
1:41:54
5
yde haarsma
Sneek
1:54:10
VSEN, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjolein van Linschoten
Groningen
1:11:07
2
Hilda Wijnja
Sneek
1:12:14
V35, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke Hijma
Hallum
1:35:49
2
Jeldau Bijkerk
Zwolle
1:36:55
V45, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Karin Danhof
Jirnsum
1:41:54
MSEN, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan De nekker
Wolvega
1:18:49
2
Rick van der Zee
Oppenhuizen
1:25:33
3
Diogo Afonso
Heerenveen
1:26:07
4
Teun Ent
Aldeboarn
1:28:28
5
Hassan El Ghazi
Wolvega
1:36:17
6
Redmar Dijkstra
Franeker
1:36:28
7
Jurrit Dijkstra
Leeuwarden
1:37:37
8
Durk Visser
Kimswerd
1:41:35
9
Klaas Pieters
Makkum
1:42:55
10
Erik Bakker
Hurdegarijp
1:43:51
11
Piter Kool
Leeuwarden
1:45:55
12
Floris Koudenburg
Goutum
1:46:50
13
Germ van der Veen
Utrecht
1:58:32
14
Ronald Zuidinga
Amsterdam
2:00:18
15
Goitzen van der Veen
De Bilt
2:16:07
16
Jacco Rienks
Amsterdam
2:16:07
17
Jacob Jetze van der Veen
Makkum
2:25:00
M40, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tsjomme Ozinga
Heerenveen
1:17:06
2
Lieuwe Palstra
Bolsward
1:19:22
3
Durk Tigchelaar
Harlingen
1:27:16
4
Melle van der Laar
Friesland
1:31:26
5
Ate Bijlsma
Garijp
1:32:07
6
Oege Piet van der Weij
Tzum
1:32:46
7
Hein Dijkstra
Oosterbierum
1:33:49
8
Niels Boonstra
Wommels
1:35:07
9
Atze wiepke Merkus
Winsum
1:38:45
10
Patrick Overkempe
Amsterdam
1:45:13
11
Willem Hofman
Winsum
1:45:25
12
Sys Dijkstra
Franeker
1:47:33
13
Ortwin Dijkstra
Klooster-Lidlum
1:47:33
14
Pieter Hoekstra
Blije
1:52:46
15
Melchior Ram
Friesland
2:03:16
M50, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaap Vink
Friesland
1:32:31
2
Samme Steenstra
Joure
1:38:45
3
Sjouke Venema
Wommels
1:38:58
4
Barry van Ulsen
Amsterdam
1:42:23
5
Katrinus De Vries
Noardburgum
1:54:06
6
Edwin Boes
Franeker
1:54:10
7
Bauke Wierda
Joure
1:55:59
8
Bauke Jacob van der Pol
Harlingen
2:01:17
M60, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris Draijer
Oudega
1:35:11
2
Frits Feddema
Heerenveen
1:47:45
3
Marcel Kuin
Olterterp
1:57:21
4
Wieger van Keulen
Leeuwarden
2:07:47
5
Johan Beintema
Leeuwarden
2:08:04
6
Bouke Fennema
Britsum
2:10:35
V35, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Minke Hell
Burgum
1:43:05
2
Dirkje Krol
Gorredijk
1:58:10
3
Heleen Dijkstra
Hempens
2:16:07
V45, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sippie Louwsma
Wijnaldum
2:04:05
2
Ciska Boomsma
Ried
2:13:30
V55, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annechien van der Veen
Leeuwarden
2:05:58
Uitslagen.nl
28-01-2023 14:32