Uitslagenlijst Mjitte Run

Boazum - Zondag 23 oktober 2022

J4-12, KIDSRUN 10:15 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse Dijkstra
Scharnegoutum
4:24
2
Yme Oostra
Mantgum
4:40
3
Hedzer Jansen
Rien
4:54
4
Hylke Jansen
Boazum
5:00
5
Rif Edens
Goutum
5:24
6
Niels Dijkstra
Scharnegoutum
5:37
7
Siemen Dijkstra
Scharnegoutum
5:43
8
Yde Hylkema
Boazum
5:56
9
Jitze Nauta
Boazum
6:10
10
Jilmar merkus
Boazum
6:12
11
Rynk Jansen
Boazum
6:13
12
Yens merkus
Boazum
7:08
13
Jordin bergs
Oosthem
7:18
14
Reense Hylkema
Boazum
8:13
15
Teun Schuling
Boazum
8:25
M4-12, KIDSRUN 10:15 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Benthe Oostra
Mantgum
4:21
2
Benthe Jilderda
Boazum
4:50
3
Famke Rijpma
Sneek
4:55
4
Isabella Kok
Boazum
5:08
5
Tjallien Visser
Eesveen
5:19
6
Hedwig Jilderda
Boazum
5:52
7
Doutzen Jansen
Rien
6:08
8
Stella Brouwer
Heerenveen
6:14
9
Marij Rijpma
Sneek
6:32
10
Elbrich Visser
Eesveen
6:37
11
Marije de Boer
Mantgum
7:27
12
Jildou de Boer
Mantgum
7:27
13
Marije Huitema
Scharnegoutum
7:28
14
Esmee Huitema
Scharnegoutum
7:30
15
Camille Lanting
Boazum
8:23
16
Maartje Schuling
Boazum
8:35
MAN, 5 KILOMETER 11:00 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor Visser
Gytsjerk
19:13
2
Pieter Prins
Marsum
19:38
3
Frank Hiemstra
Menaam
19:48
4
Stefan Huisman
Sneek
19:56
5
Gerald Hoogeveen
Bolsward
21:08
6
Jildert Nijholt
Balk
21:25
7
Harold Brouwer
Heerenveen
21:47
8
Bert Ausma
Marum
22:26
9
Reinder Steenbeek
Ylst
22:44
10
Fedde Steenstra
Joure
25:01
11
Harmen Boonstra
Boazum
25:25
12
Bernlef de Boer
Boazum
25:31
13
Pieter Koopmans
Britswert
25:45
14
Goatze Postma
Kollummersweach
26:13
15
Pieter van der Bij
Jirnsum
26:26
16
JeljerSjoerd kooistra
Loenga
27:33
17
Otto de Boer
Gytsjerk
28:55
18
Thijs Talsma
Easterwierrum
29:02
19
Sjoerd Atze de Jong
Witmarsum
29:07
20
Jorrit Boersma
Scharnegoutum
31:10
21
Frans de Jong
Boazum
31:42
22
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
32:37
23
Fedde visser
Boazum
35:37
24
Ytsen Tamminga
Boazum
35:37
25
Albert Rameau
Boazum
36:00
VROUW, 5 KILOMETER 11:00 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corine Visser
Leeuwarden
25:15
2
Anita van der Wal
Harlingen
26:16
3
Lucia van der BIjl
Bolsward
26:19
4
Anneke Wester
Iens
27:42
5
Margreet Ausma
Marum
27:55
6
Matty Feenstra
Winsum Fr
28:07
7
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
29:53
8
Anita Merkus
Boazum
29:58
9
Aaltsje de Boer
Boazum
30:06
10
Douwine Tolsma
Hidaard
31:34
11
Mariska Hendriks
Sneek
31:43
12
Wietske Cnossen
Easterwierrum
31:48
13
Wietske Talsma
Easterwierrum
31:50
14
Anneke Steinfort
Bolsward
31:53
15
Djoeke Eringa
Wommels
32:05
16
Daphne Ettema
Aldeboarn
32:38
17
Nyncke Posthuma
Reahus
32:42
18
Mirjam Boomsma
Mantgum
33:40
19
Tineke Bremer-Kastelijn
Wiuwert
34:19
20
Jantine de Boer
Bolsward
34:29
21
Anouk Boersma
Scharnegoutum
35:02
22
Tiny Rijsemus
Scharnegoutum
35:02
23
Grietsje van den Berg
Boazum
36:38
24
Esther wolters
Zwolle
37:33
25
Sarina Jannes
Gytsjerk
37:56
26
Astrid Zijlstra
Lekkum
40:44
27
Geartsje Algra
Lollum
42:40
MAN, 10 KILOMETER 11:00 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof Oostra
Mantgum
35:17
2
Erik Bouma
IJlst
38:21
3
Siep Nota
Sneek
39:04
4
Klaas Kroese
Sneek
40:03
5
Jelmer van der Veen
Groningen
40:09
6
Durk Tigchelaar
Achlum
40:12
7
Jendo Visser
Eesveen
41:12
8
René Edens
Goutum
42:26
9
Evert Westerhof
Sneek
42:31
10
Sietse rozema
IJlst
42:32
11
Klaasjan Jorna
Easterwierrum
42:51
12
Catrinus Vroom
Hijum
43:26
13
Jasper Witteveen
Groningen
43:31
14
Samme Steenstra
Joure
43:44
15
Wibe Jan Elgersma
Harich
44:37
16
Boris Lemereis
Mantgum
44:58
17
Wiebe Koopmans
Sneek
45:17
18
Johannes Althuisius
Sneek
45:32
19
René Krijnsen
Bolsward
46:08
20
Erik Verdoorn
Leeuwarden
46:11
21
Frans Bekema
Reahus
46:24
22
Anne Dijkstra
Mantgum
47:20
23
Pieter lieuwe valk
Heeg
47:55
24
Henk van Houten
Heerenveen
48:00
25
Alle Jacob Bremer
Wiuwert
48:34
26
Willem Biemolt
Utrecht
48:55
27
Walter Falkena
IJsbrechtum
49:36
28
Arnoud Huisman
Jirnsum
49:55
29
Jurjen Eringa
Rien
50:12
30
Duco Zijlstra
Lekkum
51:55
31
Bas de Best
Sneek
52:10
32
Peter Reitsma
Bolsward
52:38
33
Wybren Rozema
Jirnsum
52:45
34
Ydo Harkema
Spannum
52:54
35
Johan Hylkema
Reahûs
53:17
36
Oeli Reitsma
Sneek
53:53
37
Beke Cnossen
Boazum
53:56
38
Gert Jan van der Weide
Jirnsum
54:10
39
Kees Koopmans
Lollum
54:21
40
Gosse van der Ende
Mantgum
55:05
41
Sietze Greidanus
Wommels
55:37
42
Herman Geritz
Midlum
55:44
43
Sierd Visser
Boazum
55:50
44
Jan Schaafsma
Bolsward
55:55
45
Andre Siesling
Bolsward
55:55
46
Halbe Huitema
56:22
47
Felix Ruiter
Sneek
56:26
48
Rintje Joustra
Lollum
56:29
49
Foppe Hoekstra
Grou
57:15
50
Kees merkus
Boazum
58:17
51
Feike Bosscha
Oosterzee
58:20
52
Gert-Jan Jorna
Bolsward
58:38
53
Willem Leijten
Sneek
58:43
54
Dick Lont
Mantgum
1:00:32
55
Meinte Bonekamp
Mantgum
1:00:32
56
Cees Stellema
Boazum
1:10:40
57
Peter Wijnia
Sneek
1:14:22
58
Bart Stobbe
Nes gem Boarnsterhim
1:17:07
59
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:18:42
VROUW, 10 KILOMETER 11:00 UUR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rian van Buren
Sneek
42:36
2
Sanne Heidinga
Leeuwarden
42:57
3
Marjan de Ruiter-Abma
Sneek
44:53
4
Immy-Auck Kersbergen
Itens
46:11
5
Geertje de Schiffart
Eesveen
48:09
6
Ytsje Talsma
Hilaard
50:00
7
Marian Sterk
Mantgum
51:16
8
Corinne van der Bijl
Oudehaske
54:11
9
Marieke de Jong
Lytsewierrum
54:17
10
Hester Groenveld
Bolsward
54:18
11
Paulina Harkema
Spannum
54:21
12
Welmoed Van Seijen
Leeuwarden
54:31
13
Marijke Kuypers
Leeuwarden
54:31
14
Els Smit
Mantgum
56:39
15
Petra Wieringa
Sneek
58:30
16
Linda Zeggelaar
Leeuwarden
58:38
17
Erzsebet Timersma
Lollum
1:01:24
18
Kitty Waringa
Aldeboarn
1:01:48
19
Johanna Hooiveld
Easterein
1:02:02
20
Annelies De Jong
Wommels
1:02:06
21
Klaske Falkena
IJsbrechtum
1:04:56
22
Karin Adema
Hinnaard
1:05:08
23
Trijntje van Dekken
Leeuwarden
1:07:56
24
Froukje Laanstra
Sneek
1:09:05
25
Kina Stellema
Boazum
1:10:40
26
Tessa Wijnia
Sneek
1:14:22
27
Anneke Regnerus
Marrum
1:18:42
Uitslagen.nl
27-10-2022 21:54