Uitslagenlijst 25e strontraceloop jubileum

Workum - Zaterdag 24 oktober 2015

M1, 1R. 7.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marco Kingma
Sneek
27:06
2
Albert vd Ziel
Berlicum
27:37
3
Teade Rispens
Heereveen
28:34
4
Jelmer Smid
Hindeloopen
29:33
5
Henk Lootsma
Workum
30:53
6
Armand Delea
Bolsward
31:04
7
Wibe Jan Engelsma
Harich
31:27
8
Hylke Boonstra
Bolsward
31:43
9
Richard Spoelstra
Leeuwarden
31:58
10
Michael Staffe-Hanacek
Wenen
32:01
11
Durk Ozinga
Workum
32:05
12
Wiebe Palstra
Bolsward
32:53
13
David Viersen
Sneek
33:30
14
Peter Rijpma
Sneek
34:12
15
Arjen Bokma
Workum
34:22
16
Pieter van der Bij
Jirnsum
35:59
17
Jan Feenstra
Workum
36:20
18
Frank Visser
Oppenhuizen
36:28
19
Dikkie vd Werf
Bolsward
36:59
20
Jaap Poel
Haren gr.
38:46
21
Klaas Westra
Makkum
39:28
22
H. de Vries
Parrega
41:40
23
Geertjan vd Meer
Workum
42:08
24
Koos Westra
Harlingen
42:20
25
Maarten Offinga
Workum
42:33
26
Jan Grasman
Workum
43:21
27
Klaas-Douwe Zwaan
Workum
43:49
28
Jan Kalsbeek
Stiens
43:51
29
Appie de Vries
Broek
46:21
30
Christiaan Stremler
Exmorra
48:37
31
Abe Stremler
Exmorra
48:42
32
Willem van der Werf
Workum
48:49
33
Herman Hoekstra
Goutum
50:16
34
Piet de Vos
Emmeloord
52:23
35
Gerrit Fokkema
Franeker
52:38
V1, 1R. 7.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Inkje Ozinga
Haren Gr.
32:52
2
Hinke Goemaat
Idsengahuizum
33:02
3
Herma Bakker
Workum
33:11
4
Catharina Kuipers
Parrega
33:26
5
Bernardine de Vries
Parrega
35:36
6
Linda Keitz
Dronrijp
36:07
7
Anke Knol
Workum
36:40
8
Heidi Wesselius
Workum
37:43
9
Suzanne Ferweda
Workum
37:52
10
Natasja Viersen
Workum
37:58
11
Clasien Andela
Oudega F.M.
39:13
12
Irene Hooghiemstra
Workum
39:46
13
Femka wesselius
Workum
40:11
14
Carla Flapper
Workum
40:15
15
Froukje Rienstra
Workum
40:32
16
Amarins Feenstra
Workum
40:35
17
Roelie vd Ziel
Berlikum
40:44
18
Nynke Hettinga
Bolsward
41:40
19
Lyda Gietema
Workum
41:42
20
Andrea Gietema
Groningen
42:01
21
Grietsje Stienstra
Winsum
42:24
22
Elora vd Veen
Groningen
42:31
23
Gea Akkerman
Sneek
42:34
24
Karin de Vries
Heereveen
42:34
25
Anneke Nijenhuis
Heereveen
43:17
26
Hendina van Kalsbeek
Ferwoude
43:30
27
Margrete van der Steeg
Deventer
43:30
28
Ylva vd Veen
Sneek
43:45
29
Antsje Hornstra
Nijhuizum
43:47
30
Janicke Bijlsma
Amsterdam
44:23
31
Annelies Bleeker
Workum
44:32
32
Tietie Keizer
Feanwalden
44:51
33
Berber de Vries
Leeuwarden
44:57
34
Atty de Haan
Oudega F.M.
45:06
35
Greetje vd Veen
Sneek
45:18
36
Pytsje Reinderink
Bolsward
45:39
37
Anja Bijlsma
Bolsward
45:45
38
Ytje Holtrop
Joure
46:20
39
Nynke Rixt de Jong
Zwolle
46:46
40
Chantal Grasman
Aldeboarn
47:10
41
Angela Klijnstra
Bolsward
47:28
42
Maaike Visser
Heereveen
48:39
43
Wilma Feenstra
Workum
48:50
44
Lysbeth Zeehandelaar
Nieuwkoop
49:26
45
Jeltsje Visser
Winsum
49:52
46
Jantine de Boer
Bolsward
50:16
47
Mariska Grasman
Workum
50:24
48
N.L. Caviet
Workum
55:06
M2, 2R. 11.2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Simon Regnerus
Marrum
45:16
2
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
45:36
3
Hans Hiemstra
Harkema
46:03
4
Klaas Willem Zwaagstra
IJlst
46:21
5
Wouter de Vries
Suawoude
46:41
6
Klaas van Heeringen
Hardegarijp
47:25
7
Henk Ruiter
Sneek
48:13
8
Hendrie van der Werf
Bolsward
49:42
9
Chris Jansen
Sneek
49:59
10
Sytse Jansma
Harlingen
50:02
11
Nolle Lam
Elahuizen
51:04
12
Cor van Sluis
Franeker
51:20
13
Pieter Tolsma
Arum
52:04
14
Jouke Hoekstra
IJlst
52:11
15
Henk Canrinus
Nijland
52:58
16
Henk Reinderink
Bolsward
53:10
17
Theo Zeinstra
Workum
54:05
18
Anske Schotanus
Koudum
55:30
19
Klaas Jan Dijkstra
Makkum
56:12
20
Siebe Gerritsma
Franeker
57:34
21
Hein Riewald
Dronrijp
58:31
22
Wietse Jonker
Wommels
58:36
23
Meine Verbeek
Wommels
58:38
24
Bertus Jaarsma
Heerenveen
1:02:40
25
Tjeerd Holtrop
Joure
1:04:12
26
Gerben Brouwer
Snits
1:07:54
27
Theo Runia
Leeuwarden
1:10:22
28
Daniël Keizer
Veenwouden
1:13:12
29
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:16:40
30
Andries Bosma
Workum
1:19:34
V2, 2R. 11.2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Renske de Vries
Sneek
49:36
2
Janet Werkema
Sneek
53:53
3
Marijke de Jong
Wolsum
56:30
4
Annie Amsterdam-Vogelzang
Hindeloopen
57:08
5
Sissie Vogelzang
Nijmegen
57:09
6
Linda Peereboom
Heerenveen
59:00
7
Mettje Elzinga
Leeuwarden
1:00:24
8
José Faber
Workum
1:00:51
9
Monique Ketelaar
Blauwhuis
1:02:16
10
Wytske Huizinga
Utrecht
1:08:02
11
Jetske Oenema
Heerenveen
1:10:42
12
Sandra Holwerda
Sneek
1:12:59
13
Yvonne Luinge
Veenwouden
1:13:12
14
Anneke Sijtsma
Goutum
1:16:48
15
Desirée Efdée
Workum
1:19:34
MJUB, JUB. 15.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Bouma
Ijlst
55:11
2
Yke Zoetendal
Joure
55:24
3
Ilan Palstra
Workum
57:43
4
Freek Jaarsma
Makkum
58:50
5
Jetze Genee
Makkum
58:50
6
Jelle Duthuijse
Harlingen
1:01:03
7
Thijs Tuinstra
Hemelum
1:02:21
8
Saco Bootsma
Workum
1:03:13
9
Johannes van der Veen
Goutum
1:03:33
10
Andre Ydema
Dronrijp
1:04:14
11
Erik Baldoer
Oosterbierum
1:04:58
12
Marten Sjoerds
Workum
1:05:15
13
Edwin Eijgelaar
Sint Johannesga
1:05:39
14
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:07:08
15
Marten Oosterkamp
Bontebok
1:07:09
16
Willem Biemolt
Utrecht
1:07:16
17
Fekke Fekkes
Koudum
1:07:19
18
Rein van der Wal
Parrega
1:07:31
19
D. De Jong
Wolsum
1:07:31
20
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:07:50
21
Wieger Schotanus
Balk
1:07:58
22
Peter van Mourik
Makkum
1:08:01
23
Andre Duinstra
Sneek
1:08:20
24
Aise Bouma
Kinswerd
1:08:34
25
Martijn Ruis
Sneek
1:08:41
26
Lars van Bavel
Bolsward
1:08:43
27
Watze Hobma
Tijnje
1:09:31
28
Jasper Sierdsma
Bolsward
1:09:40
29
Johan Bouma
Hindeloopen
1:09:42
30
Wim Kuipers
Sneek
1:09:53
31
Hartger Stellinga
Workum
1:09:55
32
Arjan Siersema
Hemelum
1:09:56
33
Andrew Guest
Sneek
1:09:58
34
Yke Faber
Joure
1:10:00
35
Luut de Jong
Woudsend
1:10:12
36
Johan de Witte
Makkum
1:11:12
37
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:11:53
38
Murk Postma
Nijland
1:11:55
39
Raymond Blaeser
Bolsward
1:12:49
40
Kees Visser
De Knipe
1:12:53
41
Symen van der Velde
Waaksens
1:13:11
42
Bouwe Bruinsma
Bolsward
1:13:12
43
Bauke Jansen
Bolsward
1:13:12
44
Martin Dijkstra
Bolsward
1:13:13
45
Mark Wouda
Koudum
1:13:14
46
Nanne van der Veer
Elahuizen
1:13:15
47
Klaas Halma
Gaast
1:13:28
48
Andre Siesling
Bolsward
1:13:43
49
Loek Smid
Hindeloopen
1:14:19
50
Cor Wijnja
Heerenveen
1:14:31
51
Benny Bijlsma
Marsum
1:14:45
52
Otto de Boer
Leeuwarden
1:14:55
53
Chris Draaijer
Oudega (Sm)
1:14:55
54
Keimpe Jager
Dronrijp
1:14:56
55
Pieter van Dijk
Heerenveen
1:15:31
56
Remco Kuperus
Leeuwarden
1:15:59
57
Dirk Postma
Driezum
1:16:23
58
Herman Wassenaar
Menaldum
1:16:42
59
Durk Douma
Woudsend
1:17:03
60
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:17:22
61
Johan Beintema
Leeuwarden
1:17:36
62
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
1:17:40
63
Bouwe Tichelaar
Bolsward
1:17:57
64
Dries Wedzinga
Drachten
1:17:59
65
Peter Boersen
Leeuwarden
1:18:39
66
Jan Ruiter
Delfzijl
1:18:45
67
Carel Harkema
Leeuwarden
1:19:44
68
Bert Rienstra
Sneek
1:20:10
69
Marten Bosma
Leeuwarden
1:20:17
70
Karst Anema
Stiens
1:20:40
71
Johan Zwerver
Goutum
1:20:57
72
Johan Bandstra
Workum
1:21:12
73
Klaas Peereboom
Heerenveen
1:21:22
74
Robin de Vries
Heerenveen
1:21:26
75
Douwe attema
Heeg
1:22:37
76
Peter Tuurenhout
Harlingen
1:23:22
77
Rients Galema
Workum
1:23:22
78
Reinder Tel
Surhuizum
1:23:42
79
Tsjerk Viersen
Hommerts
1:23:46
80
Djurre Joh. van der Schaaf
Oentsjerk
1:25:13
81
Wim Manshande
Harlingen
1:25:20
82
Johan Hofstra
Witmarsum
1:25:46
83
Ernst Meijer
Workum
1:25:47
84
Hans van Egmond
Drachten
1:25:55
85
H. Boonstra
Sneek
1:26:28
86
Aad van den Burg
Easterlittens
1:26:44
87
Willem Reitsma
Leeuwarden
1:27:59
88
Harm Postma
Beetgum
1:28:58
89
Jacob Visser
Heerenveen
1:29:26
90
Sijbren E. Couperus
Workum
1:40:09
91
Dave de Jong
Sneek
1:51:14
VJUB, JUB. 15.1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy Kersbergen
Wommels
57:40
2
Samantha Wolfslag
Leeuwarden
1:02:58
3
Judith van der Meer
Dronrijp
1:04:44
4
Simone van Dijk
Makkum
1:07:32
5
Hester Salverda
Oudemirdum
1:10:10
6
Jantien Hoekstra
Berlikum
1:12:13
7
Hella Yntema
Bolsward
1:13:13
8
Nolina Sjoerds
Workum
1:15:30
9
Foekje de Boer
Joure
1:20:18
10
Saakje Regnerus
Broeksterwoude
1:21:17
11
Mirjam Feenstra
Workum
1:21:19
12
Karin Danhof
Irnsum
1:21:27
13
Marja van de Werf-Zoer
Joure
1:23:03
14
Liesbeth Andrea
Parrega
1:23:23
15
Anneke Heijnis
Woudsend
1:24:07
16
Sarina Jannes
Leeuwarden
1:24:42
17
Lysbeth Faber
Lemmer
1:25:26
18
Anja Hofstra
Witmarsum
1:25:45
19
Liset Zwaan
Workum
1:26:38
20
Marloes Flapper
Workum
1:26:40
21
Riekje Jonkman
Workum
1:27:20
22
Pietsje Fekkes
Koudum
1:28:02
23
Agnes Winia
Elahuizen
1:28:32
24
Inge Helder
De Knipe
1:29:23
25
Sigrid Flapper
Workum
1:31:18
26
Dieuwke Visser
Workum
1:31:18
27
Tinke Bajema
Wommels
1:31:35
28
Eva Haarsma
Sneek
1:31:52
29
Monica Bruggenkamp
Bolsward
1:31:52
30
Jolanda Schuiling-de Jong
Minnertsga
1:32:01
31
Joke van der Berg
Tzummarum
1:32:01
32
Minke Oord
Joure
1:33:53
33
Inge Kools
Leeuwarden
1:35:42
34
Tineke Dijkstra
Beetgum
1:36:33
Zijn er nog opmerkingen dan graag
mailen naar shaijtema@cs.com
Gr. Siebolt Haijtema

Geslaagde jubileumloop! Alle deelnemers,
vrijwilligers en sponsoren bedankt!
Uitslagen.nl
29-10-2015 00:09