Uitslagenlijst Galamadammen Kika Run

Koudum - Zondag 9 december 2012

16, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Iwan Kamminga
Nieuwe Pekela
53:22
2
Jan Stuursma
Sappemeer
54:53
3
Wouter Papenhove
Leeuwarden
59:34
4
Siep Nota
Sneek
59:56
5
Paul Geertsma
Harlingen
1:02:03
6
Jetze Genee
Makkum Fr
1:02:09
7
Richard Velzen
Achlum
1:02:10
8
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
1:03:05
9
Hero Polet
Sneek
1:06:09
10
Sipke Schaap
Lemmer
1:07:06
11
Henk Ruiter
Sneek
1:07:29
12
Siebolt Haijtema
Workum
1:07:42
13
Henk Bos
Sloten
1:07:58
14
Jacinta Fancel
Leeuwarden
1:09:20
15
Marten Sjoerds
Workum
1:09:32
16
Andries van Dijk
Lemmer
1:09:33
17
Dick Wobbes
Veenwoudsterwal
1:09:42
18
Sjoerd Boskma
Bolsward
1:09:47
19
Andrea Hofstra
Bolsward
1:09:47
20
Harm Alberts
Harlingen
1:09:49
21
Mildo Kock
Balk
1:10:01
22
Jelle Wolhuizen
Sneek
1:11:19
23
Roland Mestrum
Heerenveen
1:11:20
24
Douwe de Jong
Wolsum
1:11:38
25
Harmen Bijlma
Bakhuizen
1:11:38
26
Freark Kaspersma
Abbega
1:11:48
27
Wabe Roskam
Easterlittens
1:11:52
28
Liesbeth Steenbergen
Sneek
1:12:07
29
Fekke Fekkes
Koudum
1:12:26
30
J. Keulen
Sneek
1:12:32
31
Otto de Boer
Leeuwarden
1:12:37
32
Gerrit Duits
Sneek
1:12:39
33
Murk Postma
Nijland
1:12:50
34
Sietze Pieter Stilma
Koudum
1:12:52
35
Jan Koetje
Zwolle
1:14:35
36
Walle Jelsma
IJlst
1:14:43
37
Jankest Jelsma
Sneek
1:14:52
38
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:14:53
39
Nolle Lam
Elahuizen
1:15:06
40
Dries Gerbens
Wergea
1:15:17
41
Sjoerd Andela
Rijs
1:15:35
42
Wiebe Wiersma
Eagum
1:15:51
43
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:16:15
44
Symen van der Velde
Waaksens gem Litt
1:16:41
45
Paul Jansen
Bolsward
1:18:31
46
Ineke Altenburg
Sneek
1:18:35
47
Sado Bootsma
Workum
1:18:35
48
Andre Duinstra
Sneek
1:18:50
49
Marin van der Burg
Sneek
1:18:58
50
Janet Werkema
Sneek
1:19:20
51
Tom Stellingwerf
Koudum
1:19:23
52
Henri Meijer
Lemmer
1:19:27
53
Jaap Bruijnzeel
Mantgum
1:19:40
54
Gielt Algra
Heeg
1:19:43
55
Martin Wetting
Bolsward
1:20:10
56
Henk Wetting
Bolsward
1:20:16
57
Luuk Naarding
Oosthem
1:20:17
58
Ype de Boer
It Heidenskip
1:20:25
59
Nynke Steigenga
Exmorra
1:20:35
60
Izaäk Talsma
Achlum
1:21:00
61
Bert van der Lijn
Balk
1:21:03
62
Ben Kok
Kampen
1:21:25
63
Karst Anema
Stiens
1:21:29
64
René Spaan
Sneek
1:21:55
65
Wim Hodes
Wergea
1:22:01
66
Willem Bootsma
Workum
1:22:31
67
Herma Bakker - Agricol
Workum
1:22:44
68
Albert Dijkstra
Wergea
1:23:09
69
Jan van der Zwaag
Stiens
1:23:23
70
Kees Visser
Tjerkgaast
1:23:56
71
Wim Haringsma
Balk
1:23:57
72
Meine van der Zee
Balk
1:24:35
73
Sarina Jannes
Heerenveen
1:24:45
74
Peter Yntema
Ypecolsga
1:24:54
75
Feije Jan van der Meul
Lelystad
1:25:05
76
Anco Heida
Koudum
1:25:10
77
Leo van der Meulen
Sneek
1:25:17
78
Ronald Hettinga
Bolsward
1:25:24
79
Hendrik van der Zee
Balk
1:25:48
80
Jan Dotinga
Oosthem
1:26:28
81
Gosse Koopmans
Dokkum
1:26:40
82
Hindrik Drent
Sneek
1:28:25
83
Onno Thooft
Sneek
1:28:28
84
A.Hilarides
Hindeloopen
1:28:28
85
Sybren Nijdam
Workum
1:29:07
86
Ymkje Brattinga
Woudsend
1:29:12
87
Rinus Witte
Bolsward
1:29:14
88
Gretha Waterlander
Bolsward
1:29:15
89
Uilke Bosma
1:29:16
90
Henk de Vries
Joure
1:29:27
91
Dhr. Hoekstra
Lemmer
1:29:28
92
Jacob Visser
Dokkum
1:32:06
93
Klein Nulent
Koudum
1:33:16
94
Sippie Koolhaas
Espel
1:33:51
95
Lysbet Faber
Lemmer
1:35:07
96
Marijke de Jong
Wolsum
1:35:39
97
Monique Ketelaar
Blauwhuis
1:36:53
98
Gytha Postma
Wergea
1:36:55
99
Menno van der Kamp
Wergea
1:41:30
100
Hans de Weerd
Alkmaar
1:41:31
101
Kiki de Boer
IJlst
1:41:31
10, 10,8 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marcel Adema
Akkrum
39:51
2
Simon Regnerus
Marrum
40:05
3
Gerald Hoogeveen
Bolsward
44:16
4
Bert Barhorst
IJlst
45:43
5
Jacob van en Berg
Harlingen
46:32
6
Hortger Stellinga
Workum
46:45
7
Joost Bijlsma
Makkum
48:01
8
Hans Hiemstra
Harkema
48:15
9
Bauke van der Berg
Drachten
49:10
10
Chris Jansen
Sneek
49:17
11
Marc Wouda
Koudum
49:30
12
Sierdjan Steigenga
Exmorra
49:37
13
B. Wortman
Balk
49:45
14
Wim Kuipers
Sneek
49:52
15
Cor van Sluis
Franeker
50:23
16
Alex de Lange
Balk
50:24
17
Rein van der Wal
Parrega
51:20
18
Eelco Salverda
Groningen
51:31
19
Hester Salverda
Oudemirdum
51:40
20
Luut de Jong
Woudsend
52:01
21
Andries Koenen
Heeg
52:02
22
Jan de Groot
Stavoren
52:03
23
J. de Boer
Stavoren
52:14
24
Patrizio Zecchin
Bakhuizen
52:53
25
Thijs Grünhagen
Eindhoven
52:59
26
Sjors Kloosterman
Bakhuizen
53:18
27
Hella Yntema
Bolsward
53:19
28
Caroline Huitema
Bolsward
53:19
29
Roel de Ruiter
Zwolle
53:20
30
Harry Werkman
Lemmer
53:29
31
John Snitjer
Zwolle
53:35
32
Lars van Bavel
Bolsward
53:36
33
Marga Zwanenburg
Sneek
54:09
34
A. Hanzens
Sloten
54:17
35
Rinse Buma
Bakhuizen
54:22
36
P. Wouda
Workum
54:25
37
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
54:39
38
Karin Danhof
Irnsum
54:45
39
Janje Haagsma
Hielpen
55:03
40
Clasien Andela
Oudega
55:12
41
Leo Pruis
Stavoren
55:14
42
Jan Leisstra
Witmarsum
55:22
43
Digna Schoonen
Terband
55:51
44
Saakje Regnerus
Broeksterwald
55:57
45
Durk Douma
Woudsend
56:00
46
T. Osinga
Balk
56:07
47
Frederika Oppewal
Hommerts
56:07
48
Niels jillings
Sneek
56:07
49
Wessel Cnossen
Sneek
56:09
50
Eise Feenstra
Koudum
56:13
51
Karin Smit
Sneek
56:15
52
Douwe Attema
Heeg
56:25
53
Uilke Schotanus
Sneek
56:29
54
Gerben Brouwer
Sneek
56:40
55
Tineke Bajema
Wommels
56:45
56
Klaas Halma
Gaast
56:46
57
Marja van der Werf-Zoe
Joure
56:52
58
André Siesling
Bolsward
56:53
59
Jan Nauta
Workum
56:56
60
Oscar Kamp
Wergea
57:11
61
Paul Kromhout
Wergea
57:13
62
Anna Stilma
Koudum
57:15
63
Jan Feenstra
Sneek
57:18
64
Jelske Galema-Harkema
Workum
57:24
65
Egbert Geertsma
Groningen
57:25
66
Wim Hospes
Balk
58:27
67
Piet Kruisenga
Scharnegoutum
58:47
68
Lucia van der Bijl
Bolsward
58:48
69
Clara de Boer
Bolsward
59:03
70
Djurre Joh. van der Sc
Oentsjerk
59:19
71
Ida Hylkema
It Heidenskip
59:42
72
Jehannes Bokma
Tersoal
59:43
73
Femke Salverda
Bolsward
59:44
74
Jan Reinsma
Balk
1:00:04
75
Jackie de Witte
Koudum
1:00:05
76
Durk Brouwer
Sneek
1:00:07
77
Johny Sikkema
Indijk
1:00:20
78
Sander Hoogland
Oudega
1:00:40
79
Frans Scheuneman
Hoogezand
1:00:41
80
Jelle Breeuwsma
Folsgare
1:00:48
81
Piet Runia
Stiens
1:00:49
82
Martin van der Meulen
Sneek
1:00:53
83
Pamela de Jong
Eindhoven
1:01:21
84
Maaike Kampen
Zwolle
1:01:23
85
Thijs van der Molen
Joure
1:01:56
86
BK Wijbrandi
Wergea
1:02:32
87
Siebe Jorna
Wirdum
1:02:33
88
Ciske Krolts
Witmarsum
1:02:41
89
Durk Eddy Bosman
Balk
1:02:43
90
Niels-Jan Schram
Bakhuizen
1:02:44
91
Rosina van der lagemaa
Balk
1:02:46
92
J. Venema
Koudum
1:02:47
93
Daatje de Wit
IJsselstein
1:02:48
94
Franciske de Vries
Eagum
1:02:52
95
Yke de Boer
Koudum
1:02:59
96
Tineke Feenstra
Koudum
1:03:00
97
Bart de Klerk
Sneek
1:03:00
98
Grady Laagland
Sneek
1:03:00
99
Tryntsje Draaijer
Balk
1:03:43
100
Bettie Bruijnzeel
Mantgum
1:03:48
101
Marianne Egberts
Lemmer
1:03:54
102
Natasja Viersen
Workum
1:03:55
103
Henk Post
Jubbega
1:04:08
104
Sybren E. Louperus
Workum
1:04:28
105
Riekend Koopman
Bontebok
1:04:49
106
Nathalie Haantjes
Balk
1:04:53
107
Fimme Folmer
Balk
1:04:54
108
Esther Hylkema
Oudega-W
1:05:00
109
Siety Harkema- Jaarsma
Workum
1:05:07
110
Liset Zwaan
Workum
1:05:56
111
Piet Bosman
Bakhuizen
1:06:44
112
Afke Roskam
Balk
1:06:45
113
Maria Hamstra
Scharnegoutum
1:07:01
114
Klein Nulent
Koudum
1:07:02
115
André Visser
Bakhuizen
1:07:06
116
Pauline Wetting
Bolsward
1:07:06
117
Frederika Oppewal
Hommerts
1:07:06
118
Cilia Brandsma
Oudega W
1:07:06
119
Menno Bekkema
Bakhuizen
1:07:33
120
Jeannette Kemker
Koudum
1:07:50
121
Theresa van der Zee
Leeuwarden
1:07:52
122
Baukje Atsma
Folsgare
1:08:45
123
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:09:27
124
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:09:30
125
Atty de Haan
Oudega (gs)
1:09:41
126
Thea de Vries
Deinum
1:09:44
127
Pee de Graaff
Balk
1:10:02
128
Imka van der Meer
Oudega-GS
1:10:12
129
Barbara Hoekstra
Oudega
1:10:31
130
Tinus Feenstra
Koudum
1:11:01
131
Jantina Feenstra
Koudum
1:11:10
132
Jurgen Mous
Koudum
1:11:30
133
Joukje de Vreeze
Oudemirdum
1:11:41
134
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:12:17
5, 5.6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Willem Zwaagstra
IJlst
22:58
2
Geert Bartsma
Sneek
23:08
3
Luitzen de Vries
Koudum
23:59
4
Auke Bult
Molkwerum
24:05
5
Jelmer de Hoop
Koudum
25:56
6
Arnold van der Wekken
Balk
27:18
7
Henk Speerstra
Koudum
27:43
8
Sander Haitsma
Balk
27:47
9
Nieskje de Groot
Harlingen
28:14
10
Marin Boven
Harlingen
28:25
11
Pytsje Rijpma
Heeg
29:25
12
Danique Bolt
Scharnegoutum
29:25
13
Wiebe Koopmans
Scharnegoutum
29:39
14
Hans geleynse
Leeuwarden
30:38
15
Wieke Nijdam
Groningen
30:57
16
Thymo Baak
Koudum
31:01
17
Carl van Ekelenburg
Koudum
31:04
18
Jaldert Sjoerds
Workum
31:05
19
Yske Bakker
Workum
31:28
20
Diana Venema
Hindeloopen
31:30
21
Arjen Kemkén
Koudum
31:59
22
N. Hofstra
Burgum
32:00
23
Hermi Miedema
Heeg
32:03
24
Grace Ybema
Hindeloopen
32:09
25
Evert van Dijk
Sneek
32:31
26
Jantina Fekken
It Heidenskip
32:33
27
Fan Fai Tsang
Bolsward
32:38
28
Kirsten Tsang
Bolsward
32:39
29
Christina de Haan
Bolsward
32:40
30
Charlotte Tsang
Bolsward
32:40
31
Jean Osinga
Balk
32:41
32
Coen Peeperkorn
Leeuwarden
33:44
33
José Wijnbergen - Abma
Sneek
33:50
34
Rixt de Jong
Bolsward
33:52
35
Freek Kalsbeek
Uitwellingerga
34:02
36
Paul van der Wolf
Leeuwarden
34:03
37
Hester Slootjes
Bolsward
34:08
38
Inge Faber
Hindeloopen
34:12
39
Jikke Beekers
Woudsend
34:13
40
Gineke Kuipers
Woudsend
34:19
41
Pieter Wetting
Koudum
35:03
42
Ageeth Hodes
Wergea
35:50
43
Annigje Zijlstra
Workum
35:52
44
Djoeke van Dijk
Sloten
35:55
45
Marjolein Hogeveen
Sloten
35:56
46
Esmee Ringersma
Sneek
36:41
47
Saskia Ringersma
Sneek
36:42
48
Sietze Ringersma
Sneek
36:43
49
Cordula Paques
Heeg
36:52
50
Jeltsje Bult
Molkwerum
36:59
51
Irene Klaren
Sneek
37:54
52
Steph Bouma
Warns
37:57
53
Roos Jansen
Warns
37:59
54
P. Klaren
Sneek
38:07
55
Ellen de Vries
Koudum
39:21
56
Rianne Nicolai
Joure
39:27
57
Marije Stilma
Koudum
39:27
58
Rebecca Gabriëlle Joch
Koudum
39:28
59
N. Walte
Workum
40:43
60
H. Harlaar
Warga
41:32
61
T. de Jong - Faber
Oudemirdum
44:30
62
Wiebe Koopmans
Scharnegoutum
45:51
63
Reino Kuipers
Makkum
46:06
64
Wieke Nijdam
Groningen
49:44
Opmerkingen over deze uitslag:
jjorritsma@versatel.nl
Met dank aan alle vrijwilligers.
Uitslagen.nl
23-12-2012 22:04