Uitslagenlijst Ronde van Littenseradiel

Sneek - Zondag 25 maart 2012

M11, 11 KM MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerard Ypma
Phanos
46:18
2
Ewold Kooistra
Makkum
46:26
3
Reinier de Vries
Sneek
47:12
4
Bernhard Bouma
Oldeholtpade
48:41
5
Jelle Wolthuizen
Horror
48:48
6
Jorret Kuipers
Assen
49:10
7
Gert Dijkstra
Nijbeets
49:43
8
Edwin Keizer
Heerenveen
50:25
9
Jaap IJpma
Hartwerd
51:34
10
Nolle Lam
Elahuizen
51:45
11
Sjoerd Wesselius
Hommerts
51:53
12
Mareo Leeverink
Bolsward
52:14
13
P. Zijlstra
Sneek
52:30
14
Gerrit van der Heide
Drachten
52:39
15
Hendrie van de Werf
Friesland
53:06
16
Edwin Gerritsma
Makkum
53:31
17
Rene Miedema
Bolsward
53:46
18
Johan Jorritsma
Sneek
54:28
19
Joost Bijlsma
Horror
54:34
20
Ronald De Lange
Sneek
55:30
21
Hemke Rozema
Horror
55:30
22
Cor van Sluis
Friesland
56:10
23
Henk Dijkstra
Sneek
56:18
24
Minko Folkertsma
Folsgare
56:26
25
Bert Baanstra
Horror
56:32
26
Simon Regnerus
Friesland
56:38
27
Leo van der Meulen
Sneek
57:03
28
Rein Hottinga
IJlst
57:13
29
Eric Ringma
Sneek
58:11
30
Oane Bootsma
IJlst
1:00:24
31
Onno Thooft
Sneek
1:00:43
32
Berend Boom
Leeuwarden
1:01:05
33
Sytze de Witte
Sneek
1:01:24
34
Jeroen Boshuijzen
Oentsjerk
1:02:18
35
Egbert Geertsma
Groningen
1:02:26
36
Eric Eisinga
Sneek
1:02:53
37
Simon Sijtsma
Horror
1:04:48
38
Thomas Vis
Britsum
1:04:49
39
Geert Sibma
Sneek
1:05:47
40
Jelle Breeuwsma
Folsgare
1:05:52
41
Peter van Apelleveen
Hemelum
1:06:10
42
Meindert Roosjen
Friesland
1:08:50
43
Rein Bootsma
Goenga
1:10:17
44
Reinder Sinnema
Lionitas
1:15:36
45
Jankest Jelsma
Sneek
1:55:37
M21, 21,1 KM MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
AV Heerenveen
1:19:19
2
Wabe Roskam
Horror
1:26:10
3
Harry Jorritsma
AV Heerenveen
1:26:16
4
Richard de Jong
Sneek
1:26:33
5
Tjerk Bruinsma
Friesland
1:29:09
6
Erik Bakker
Oosterbierum
1:29:20
7
Doeke van der Weide
Joure
1:29:33
8
Albert van Ramshorst
Horror
1:30:45
9
Henk Ruiter
Horror
1:30:47
10
Henk Meijers
Sneek
1:31:29
11
Theo Tesselaar
NOVA
1:31:40
12
Durk Bouma
Oppenhuizen
1:32:07
13
Frank Troelstra
Horror
1:33:52
14
Peter Groothof
Sneek
1:33:52
15
Jan Uiterweijk
Loopgroep Beilen
1:34:32
16
Marten Sjoerds
Workum
1:35:20
17
Jacob Posthumus
Hantumeruitburen
1:35:25
18
Frank de Ruiter
Friesland
1:35:51
19
Fekke Fekkes
Koudum
1:36:10
20
Marco van der Bos
Sneek
1:36:35
21
Mildo Kock
Horror
1:36:38
22
Karel Vis
Himmelum
1:36:45
23
Douwe Yska
Nijland
1:36:51
24
Jacob Oden
Sneek
1:37:02
25
Siep de Boer
Horror
1:37:18
26
Douwe de Jong
Wolsum
1:38:10
27
Henk Veenstra
Dronrijp
1:38:45
28
Beke Cnossen
Horror
1:38:47
29
Frits Feddema
Heerenveen
1:39:05
30
Jelco Blok
Nieuwehorne
1:39:18
31
Peter Westerhof
Sneek
1:39:27
32
Weilco Tijmens
Bolsward
1:39:38
33
Wim Kuipers
Horror
1:39:46
34
Aise Bouma
Kimswert
1:40:36
35
Robert Rijpma
Sneek
1:40:48
36
Pieter Tolsma
Arum
1:41:49
37
Johan de Witte
Makkum
1:41:49
38
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:42:26
39
Sietse van der Mei
AV Heerenveen
1:42:30
40
John van de Wiel
Sneek
1:42:42
41
Wieger van Keulen
Friesland
1:42:54
42
Walle Jelsma
IJlst
1:43:05
43
Peter van der Zee
Leeuwarden
1:43:30
44
Sikke Witteveen
Blauwhuis
1:43:34
45
Murk Postma
Nijland
1:43:37
46
Piet Miedema
IJlst
1:44:02
47
Jan Bootsma
Sibrandabuoren
1:44:25
48
Gearard Posthumus
AV Heerenveen
1:44:35
49
Jan Brinkman
Dutch Runners
1:44:53
50
Geert Bleeksma
Sneek
1:44:56
51
Joël Postma
Nijemirdum
1:45:03
52
Guus Hoekstra
Donkerbroek
1:45:09
53
Harmen de Hoop
Horror
1:45:30
54
Ruud Beukema
Groningen Atletiek
1:46:41
55
Gerrit Duits
Horror
1:47:00
56
Keimpe Jager
Dronrijp
1:47:00
57
Gerlof Veldstra
Heerenveen
1:47:16
58
G. Venema
Ternaard
1:47:25
59
Jeffrey Robbers
Friesland
1:47:39
60
Jelle de Boer
Bolsward
1:47:53
61
Marcel Kortekaas
AV Heerenveen
1:48:01
62
Hidde Roorda
Sneek
1:48:14
63
Louis Ubbens
Sneek
1:48:21
64
Bert Barhorst
Horror
1:48:22
65
Rob Kuipers
Sneek
1:48:27
66
George-Jan Blok
Nieuwehorne
1:48:28
67
Niels de Vos
Leeuwarden
1:48:37
68
Martin van Noort
DEM
1:48:38
69
Loek Smid
Hindeloopen
1:48:41
70
Marco List
Joure
1:48:53
71
Paul Jansen
Bolsward
1:49:17
72
Gerard Postma
Koufurderige
1:49:20
73
Einbert van Rees
Sneek
1:49:25
74
Arjen Douma
Sneek
1:49:43
75
Koos Jacobsen
Horror
1:49:47
76
Jac Vuist
Assen
1:50:01
77
Wim Vuist
Bolsward
1:50:02
78
Symen van der Velde
Waaksens
1:50:21
79
Bouke Jansen
Bolsward
1:51:55
80
Ton Visser
Bolsward
1:51:56
81
Jan Teernstra
Bolsward
1:51:59
82
Yde de Boer
Bolsward
1:52:04
83
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:52:13
84
Karst Anema
Friesland
1:53:08
85
Jan Dotinga
Horror
1:53:36
86
Arnold Veenema
Sneek
1:53:54
87
Gerben Brouwer
Friesland
1:54:24
88
Johan Beintema
Friesland
1:54:42
89
Harry Oosterhuis
Stiens
1:54:55
90
Cor van der Meer
Oppenhuizen
1:54:56
91
Harm Postma
Bitgum
1:55:32
92
Jan Feenstra
Workum
1:55:49
93
Douwe Bokma
Hindeloopen
1:56:28
94
Gert-Jan Zeeler
Makkum
1:56:33
95
Klaas Kampen
Sneek
1:56:47
96
Luuk Naarding
Horror
1:56:53
97
Cor Broeders
Sneek
1:57:01
98
Robin Abma
Horror
1:57:26
99
Jan Nauta
Workum
1:57:36
100
Nico Sikkes
AV Heerenveen
1:57:46
101
Jan Leistra
Witmarsum
1:58:06
102
Wietze Jonker
AV Heerenveen
1:58:09
103
Andre Duinstra
Sneek
1:58:18
104
Kees Visser
Tjerkgaast
1:58:26
105
Gielt Algra
Heek
1:58:38
106
Meindert van der Hulst
Rutten
1:58:51
107
Rinus Witte
Bolsward
1:59:43
108
Piet de Jager
Blauwhuis
2:00:05
109
Peter vd Meeren
Horror
2:00:54
110
Bauke Fennema
Friesland
2:01:55
111
Fan Fai Tsang
Bolsward
2:02:29
112
Heine De Vries
Boornbergum
2:02:30
113
Hans Keulaerds
IJLst
2:02:32
114
Jan Lont
Boornbergum
2:02:39
115
Gerard Popma
Blauwhuis
2:02:50
116
Geert Kraak
AV Heerenveen
2:07:00
117
Febo Perdok
AV Heerenveen
2:07:37
118
Rinse Joustra
Wommels
2:09:00
119
Durk van Tuinen
Workum
2:10:02
120
Hindrik Drenth
Sneek
2:11:10
121
Dirk van Terwisga
Sneek
2:11:26
122
Lolke van der Zee
Oppenhuizen
2:13:10
V11, 11 KM VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hinke Wesselius
Amsterdam
53:31
2
Ineke Altenburg
Horror
55:04
3
Thea van der Meulen
Sneek
55:30
4
Gatske de Jong
Sneek
56:16
5
Ria Leverink
Friesland
56:35
6
Karin Danhof
Irnsum
56:36
7
Saakje Regnerus
Broeksterwoude
56:38
8
Marga Zwanenburg
Horror
59:19
9
Aukje Jorritsma
Sneek
1:02:07
10
Iris Bouman
Nieuwolda
1:02:20
11
Pietsje Fekkes
Koudum
1:02:22
12
Antje Breeuwsma
Bolsward
1:02:51
13
Irene Swart
Sneek
1:03:00
14
Wybertha Brouwer
Horror
1:03:03
15
Leny Visser
Horror
1:04:13
16
Gerda Breeuwsma
Schettens
1:05:01
17
Anne Dijkstra
Groningen
1:05:34
18
Margo Galama
Sneek
1:06:14
19
Sjikkie Schuurmans
Horror
1:06:47
20
Annie Sibma
Sneek
1:06:47
21
Ester Fogl
Sneek
1:06:48
22
Margriet van der Weg B
Sneek
1:06:48
23
Erna Kaptein
Folsgare
1:08:27
24
Marja van der Werf-Zoe
AV Heerenveen
1:08:28
25
Elbrich Witteveen
Blauwhuis
1:09:14
26
Jannie van der Wal
Sneek
1:10:04
27
Thea de Vries
Lionitas
1:15:36
28
Tineke Dijkstra
Beetgum
1:15:47
29
Nathasja Jansen
Bolsward
1:17:59
V21, 21,1 KM VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
IJsbrechtum
1:27:37
2
Marjan de Ruiter-Abma
Friesland
1:35:51
3
Andrea Hofstra
Horror
1:36:35
4
Liesbeth Steenbergen
Horror
1:38:48
5
Anneke de Vreeze
Oudemirdum
1:43:13
6
Regina Postma
St Nicolaasga
1:43:26
7
Janet Werkema
Sneek
1:45:30
8
Rietje de Wegen
Hollandia
1:47:22
9
Bea van der Mei
AV Heerenveen
1:47:52
10
Saskia Smits
Jutrijp
1:49:48
11
Marijke de Jong
Wolsum
1:55:14
12
Marije van der Kooij
Heerenveen
1:55:17
13
Fokje Lutgendorff
Makkum
1:56:33
14
Clasien Andela
Oudega
1:56:33
15
Jolanda Bajera
Spanga
1:56:53
16
Maaike Baakman
Sneek
1:57:49
17
Trees van Veen
Start '78
1:58:04
18
Tineke Lautenbach
AV Heerenveen
1:58:07
19
Jose van der Lijke
Joure
1:58:22
20
Marjo Doeven
AV Heerenveen
1:59:29
21
Christina de Haan
Bolsward
2:02:29
22
Klaske Portena
St. Nicolaasga
2:02:40
23
Karen de Kruif
Blauwhuis
2:02:49
24
Anneke Steinfort
Bolsward
2:02:49
25
Dieuwke Bootsma
Nijland
2:10:13
26
Marieke de Boer
Wommels
2:12:28
27
Lian IJdema
Bolsward
2:13:12
28
Ernestine Stipkovits
Sneek
2:15:24
29
Ciske Kroets
Witmarsum
2:22:33
30
Alie Postma-Kooistra
Makkum
2:32:45
31
Joukje de Vreeze
Oudemirdum
2:35:01
32
Henriette van der Pol
Franeker
2:37:21
Opmerkingen over deze uitslag:
u.schotanus@kpnmail.nl
Dank aan alle vrijwillgers en sponsoren.
Uitslagen.nl
27-03-2012 21:13